Regulamin

To jest Regulamin dla strony eFood w internecie
§ 1
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1.
Usługodawca –
strona efood.com.pl
2.
Portal – strona internetowa przeznaczone na Urządzenia Mobilne i komputery.
3.
Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie zawarta na czas nieokreślony pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest
świadczenie Usług w zakresie i na warunkach opisanych w Regulaminie.
4.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji.
Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego.
5.
Urządzenia mobilne – tablety, smartfony, palmtopy i inne przenośne urządzenia elektroniczne
pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności
utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Działające na platfromie iOS oraz Android
6.
Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 2
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2.
Każdy Użytkownik korzystający ze strony akceptuje niniejszy Regulamin
3.
Korzystanie ze strony jest bezpłatne.
4.
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat w przyszłości.
§ 3
1.
W ramach portalu, Usługodawca oferuje Użytkownikowi artykuł związane z żywnością.
2.
Dla korzystania z portalu niezbędnym jest posiadanie Urządzenia Mobilnego, jak również
połączenie Urządzenia Mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają
Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem
telekomunikacyjnym.
3.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
4.
Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez trwałe usunięcie
Aplikacji ze swojego Urządzenia Mobilnego.
5.
Materiały udostępniane za pomocą strony, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia,
materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Usługodawcy.
6.
Materiały udostępniane w ramach strony mają jedynie charakter informacyjny.

§ 4
Ochrona danych osobowych
1.
Usługodawca oświadcza, iż korzystanie ze strony przez Użytkownika powoduje przetwarzania
przez Usługodawcę danych Użytkownika mających charakter danych osobowych.
2.
Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
3.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami dla celów realizacji i
świadczenia usług związanych z korzystaniem z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
4.
Podczas korzystania z Portalu, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez
Usługodawcę jego danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz w celach
statystycznych, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany w kontakcie adres mailowy.
5.
Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Usługodawcy oraz ich
poprawiania.
6.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych
osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich
usunięcia.
7.
Usunięcie danych osobowych z bazy Usługodawcy wiąże się z koniecznością rozwiązania
umowy o świadczenie usług łączącej Użytkownika i Usługodawcę.
8.
Użytkownik zezwala Usługodawcy na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych
zewnętrznemu usługodawcy.
9.
Użytkownik zezwala Usługodawcy na automatyczne zbieranie danych dotyczących korzystania
Użytkownika z Aplikacji w postaci adresu IP, daty i czasu użycia, a także innych danych
dotyczących korzystania z Aplikacji.
§ 5
Reklamacje
1.
Użytkownicy uprawnieni są do zgłaszania reklamacji dotyczących Aplikacji w formie
elektronicznej na poprzez wysłanie wiadomości e­mail na adres:
kontakt@efood.com.pl
2.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e­mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną
reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we
wskazanym zakresie.
3.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę
prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej
uzupełnienia).
4.
Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na
adres e­mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 6
Postanowienia końcowe
1.
Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
2.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3.
W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników za
pośrednictwem Aplikacji.
4.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym
jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach za pośrednictwem Aplikacji.
5.
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania
Umowy.